Ken Hardie
Member of Parliament for Fleetwood—Port Kells
ਸੇਫ ਰੀਸਟਾਰਟ ਸਮਝੌਤਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਮਮਊਮਨਟੀਆਂਨ ੂੰ ਆਪਣੇਪੈਰਾਂਤੇਖੜੇਹੋਣ ਮ ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
July 28, 2020

ਜਾਰੀ
ਟੋਰਾਂਟੋ, ਉਨਟਾਰੀਓ, 23 ਜੁਲਾਈ, 2020— ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇਪ੍ਰਭਾਿਾਾਂ ਤੋਂਿਾਪ੍ਸ
ਆਉਣ ਲਈ ਕਵਮਊਵਿਟੀਆਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਿਾ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇਸੂਵਿਆਾਂ ਦਰਵਮਆਿ
ਸੇਫ ਰੀਸਟਾਰਟ ਸਮਝੌਤੇਦਾ ਮ ੁੱਖ ਵਹੁੱਸਾ ਹੈ।
ਅੁੱਜ, ਿ ਵਿਆਦੀ ਢਾਾਂਚੇਅਤੇਕਵਮਊਵਿਟੀਆਾਂ ਦੇਮੰਤਰੀ, ਮਾਣਯੋਗ ਕੈਥਰੀਿ ਮੈਕੇਿਾ ਿੇ
ਐਲਾਿ ਕੀਤਾ ਵਕ $2 ਵਿਲੀਅਿ ਤੁੱਕ ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਫੰਡ ਪ੍ੂਰੇਕੈਿੇਡਾ ਦੇਸ਼ਵਹਰਾਾਂ ਅਤੇ
ਕਸਵਿਆਾਂ ਵਿੁੱਚ ਉਪ੍ਲਿਧ ਕਰਿਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਫੰਵਡੰਗ ਫਰੰਟ ਲਾਈਿ ਿਰਕਰਾਾਂ ਅਤੇ
ਮਹੁੱਤਿਪ੍ੂਰਿ ਮ ਵਿਸਪ੍ਲ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਿ ਕਰੇਗੀ ਵਕਉਵਾਂਕ ਉਹ ਲੋਕਾਾਂਿੂੰ ਆਰਵਥਕ
ਸ਼ ਰੂਆਤ ਦੌਰਾਿ ਸ ਰੁੱਵਖਅਤ ਰੁੱਖਦੇਹਿ। ਸੂਿਾਈ ਅਤੇਸਰਕਾਰਾਾਂ ਮ ਵਿਸਪ੍ੈਲਟੀਆਾਂ ਦਾ
ਸਮਰਥਿ ਜਾਰੀ ਰੁੱਖਣਗੀਆਾਂ, ਅਤੇਇਸ ਵਿੁੱਤੀ ਿਰਹੇਵਿੁੱਚ ਕੀਤੇਗਏ ਵਿਿੇਸ਼ਾਾਂਿਾਲ ਸੰਘੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਿੂੰ ਮੈਚ ਕਰਿਗੀਆਾਂ।
ਅਤੇਸ਼ਵਹਰਾਾਂਿੂੰ ਆਪ੍ਣੇਟਰਾਾਂਵਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਾਂਿੂੰ ਚਾਲੂਰੁੱਖਣ ਵਿੁੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਿ ਲਈ ਤਾਾਂ
ਜੋਕੈਿੇਡੀਅਿ ਆਪ੍ਣੇਪ੍ਵਰਿਾਰ ਿੂੰ ਸ ਰੁੱਵਖਅਤ ਢੰਗ ਿਾਲ ਕੰਮ ਕਰਿ ਅਤੇਘਰ ਜਾ ਸਕਣ,
ਕੈਿੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਫੈਡਰਲ ਟਰਾਾਂਵਿਟ ਫੰਡ ਲਈ $1 ਵਿਲੀਅਿ ਦੇਿੇਗੀ, ਮੰਤਰੀ ਮੈਕਕੇਿਾ ਿੇਅੁੱਜ
ਐਲਾਿ ਕੀਤਾ।
ਿਰੂਰੀ, ਫਰੰਟ-ਲਾਈਿ ਿਰਕਰਾਾਂਿੂੰ ਚੰਗੀ ਜਿਤਕ ਟਰਾਾਂਵਿਟ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹ ੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਵਪ੍ਆਾਂਿੂੰ
ਿੁੱਵਚਆਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਿਰੂਰਤ ਹ ੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਤਕ ਵਸਹਤ ਿੂੰ ਵਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਪ੍ਤਾ
ਲਗਾਉਣ ਅਤੇਇਸ ਿੂੰ ਕਾਿੂਕਰਿ ਦੇਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਿੂੰ ਵਿੁੱ ਜੀ ਸ ਰੁੱਵਖਆ
ਉਪ੍ਕਰਣਾਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇਿਿ ਰਗਾਾਂ ਸਮੇਤ - ਸਮਰਥਿ ਦੀ ਿਰੂਰਤ ਹ ੰਦੀ ਹੈਵਕਉਵਾਂਕ
ਕੈਿੇਡਾ ਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦ ਿਾਰਾ ਖ ੁੱਲਹ ਣ ਿਾਲ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇਫੈਲਣ ਿੂੰ ਕਾਿੂਕਰਿਾ ਿਰੂਰੀ
ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇਸ਼ਵਹਰਾਾਂ ਅਤੇਕਸਵਿਆਾਂ ਦ ਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਇਹ ਵਿਿਹਾਰਕ ਅਤੇ
ਿਰੂਰੀ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਪ੍ਰਧਾਿ ਮੰਤਰੀ ਜਸਵਟਿ ਟਰੂਡੋਦ ਆਰਾ 16 ਜ ਲਾਈ ਿੂੰ ਐਲਾਿੇਗਏ $19
ਵਿਲੀਅਿ ਦੇਸੇਫ ਰੀਸਟਾਰਟ ਸਮਝੌਤੇਦੇਸੁੱਤ ਤਰਜੀਹ ਿਾਲੇਖੇਤਰਾਾਂ ਵਿੁੱਚੋਂਇੁੱਕ ਹੈ।

ਕੈਿਡਾ ਇਕ ਿ ਵਿਆਦੀ ਢਾਾਂਚਾ ਯੋਜਿਾ ਦ ਆਰਾ ਇੁੱਕ ਸ ਰੁੱਵਖਅਤ ਮ ਵਿਸਪ੍ਲ ਵਿਲਡ ਅਪ੍
ਲਈ ਿੀ ਿਚਿਿੁੱਧ ਹੈ, ਵਜਸਦਾ ਿਤੀਜਾ ਹਿਾਰਾਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਿ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੁੱਚ ਿੌਕਰੀਆਾਂ ਪ੍ੈਦਾ
ਕਰਿ ਅਤੇਮਿਿੂਤ ਕਵਮਊਵਿਟੀਆਾਂ ਿਣਾਉਣ ਲਈ।
ਕਥਨ

“ਲੋਕਾਾਂਿੂੰ ਸ ਰੁੱਵਖਅਤ ਢੰਗ ਿਾਲ ਕੰਮ ਤੇਿਾਪ੍ਸ ਆਉਣ ਅਤੇਸਾਡੀ ਆਰਵਥਕਤਾ ਿੂੰ ਮਿਿੂਤ
ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਤਕ ਟਰਾਾਂਵਿਟ ਸਮੇਤ ਮਹੁੱਤਿਪ੍ੂਰਿ ਫਰੰਟਲਾਈਿ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਦੀ ਿਰੂਰਤ ਹੈ।
ਕੈਿੇਡਾ ਦੇਸ਼ਵਹਰ ਅਤੇਕਸਿੇਉਹ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਰਦੇਹਿ। ਮ ਵਿਸਪ੍ਲ ਵਰਕਿਰੀ ਤੋਂ
ਵਿਿਾਾਂ ਇੁੱਥੇਕੋਈ ਵਰਕਿਰੀ ਿਹੀ ਾਂਹੈ। ਜੇਸਾਡੇਸ਼ਵਹਰ ਿਹੀ ਾਂਚੁੱਲ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਆਰਵਥਕਤਾ ਿਹੀ ਾਂ
ਚੁੱਲ ਰਹੀ। ਸੇਫ ਰੀਸਟਾਰਟ ਸਮਝੌਤਾ ਕੈਿੇਡਾ ਿੂੰ ਮ ੜ ਟਰੈਕ 'ਤੇਵਲਆਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰੇਗਾ।”

- ਮਾਣਯੋਗ ਕੈਥਰੀਿ ਮੈਕੇਿਾ, ਿ ਵਿਆਦੀ ਢਾਾਂਚਾ ਅਤੇਕਵਮਊਵਿਟੀਿ ਮੰਤਰੀ

ਤਿੱਥ
• ਸੇਫ ਰੀਸਟਾਰਟ ਸਮਝੌਤਾ ਕੈਿੇਡੀਅਿਾਾਂਿੂੰ ਭਵਿੁੱਖ ਵਿੁੱਚ ਫੈਲਣ ਤੋਂਿਚਾਉਣ ਲਈ
ਿਾਇਰਸ ਦੇਟੈਸਵਟੰਗ ਅਤੇਸੰਪ੍ਰਕ ਟਰੇਵਸੰਗ ਿਧਾਉਣ ਦੇਉਪ੍ਾਿਾਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਿ
ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇਮਾਿਵਸਕ ਵਸਹਤ ਚ ਣੌਤੀਆਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਸੇਿਾਿਾਾਂ
ਸਮੇਤ ਸਾਡੇਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਿ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇਿਰੂਰੀ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਿ ਲਈ ਅਤੇਆਪ੍ਣੇਿਿ ਰਗਾਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭ ਤੋਂਕਮਿੋਰ
ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਰੁੱਵਖਆ ਕਰਿ ਲਈ ਵਿੁੱਜੀ ਸ ਰੁੱਵਖਆ ਉਪ੍ਕਰਣਾਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰੇਗਾ।

• ਇਸ ਤੋਂਇਲਾਿਾ, ਇੁੱਕ ਿਿਾਾਂ ਅਸਥਾਈ ਆਮਦਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਿਹਾਾਂਕਾਵਮਆਾਂ
ਿੂੰ, ਵਜਹਿਾਾਂਿੂੰ ਤਿਖਾਹ ਿਾਲੀ ਵਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛ ੁੱਟੀ ਿਹੀ ਾਂਵਮਲਦੀ, ਕੋਿਡ -19 ਿਾਲ
ਸਿੰਧਤ 10 ਵਦਿਾਾਂ ਦੀ ਤਿਖਾਹ ਿਾਲੀ ਵਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛ ੁੱਟੀ ਤਕ ਪ੍ਹ ੰਚ ਹੋਿੇਗੀ।
• ਇਿਿੈਸਵਟੰਗ ਇਿ ਕੈਿੇਡਾ ਪ੍ਲਾਿ ਰਾਹੀ, ਾਂ ਕੈਿੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਤਕ ਟਰਾਾਂਵਿਟ
ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਾਂ, ਹਰੀ ਿ ਵਿਆਦੀ , ਢਾਾਂਚਾ, ਸਮਾਜਕ ਿ ਵਿਆਦੀ ਢਾਾਂਚਾ, ਿਪ੍ਾਰ ਅਤੇਟਰਾਾਂਵਿਟ
ਦੇਰਸਤੇਅਤੇਕੈਿੇਡਾ ਦੇਪ੍ੇਂਡੂਅਤੇਉੁੱਤਰੀ ਭਾਈਚਾਵਰਆਾਂ ਵਿੁੱਚ 12 ਸਾਲਾਾਂ ਵਿੁੱਚ $180
ਵਿਲੀਅਿ ਤੋਂਿੁੱਧ ਦਾ ਵਿਿੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਇਸ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ$28.7 ਵਿਲੀਅਿ ਜਿਤਕ ਟਰਾਾਂਵਿਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਿ ਕਰ
ਵਰਹਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਿਚ $5 ਵਿਲੀਅਿ ਕੈਿੇਡਾ ਇਿਫਰਾਸਟਰੁੱਕਚਰ ਿੈਂਕ ਦ ਆਰਾ ਵਿਿੇਸ਼
ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ।
• ਫੈਡਰਲ ਗੈਸ ਟੈਕਸ ਫੰਡ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 3,600 ਤੋਂਿੁੱਧ ਭਾਈਚਾਵਰਆਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਾਂ ਦਾ
ਲੰਿੇਸਮੇਂਦਾ ਇੰਡੈਕਸਡ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਵਪ੍ਛਲੇਸਾਲਾਾਂ ਵਿੁੱਚ ਇਸ ਿੇਹਿਾਰਾਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਾਂ ਦਾ
ਸਲਾਿਾ ਸਮਰਥਿ ਕੀਤਾ ਹੈਅਤੇਇਸ ਵਿੁੱਚ 18 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰੇਣੀਆਾਂ ਹਿ, ਵਜਸ
ਵਿੁੱਚ ਸਮਰੁੱਥਾ ਵਿਰਮਾਣ, ਖੇਡ ਢਾਾਂਚਾ ਅਤੇਸੜਕਾਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ।

Main office - Surrey
16088 - 84th Avenue Suite 301
Surrey, British Columbia
V4N 0V9

Telephone:
604-501-5900

Fax:
604-501-5901
Show Map

Hill Office
House of Commons
Ottawa, Ontario
K1A 0A6

Telephone:
613-996-2205

Fax:
613-995-7139
Show Map